Skip to main content

Algemene Voorwaarden

TOEPASSELIJKHEID VAN VOORWAARDEN

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van:
a. Alle offertes uitgebracht door.
b. Alle overeenkomsten, die PRIMA BEVEILIGING sluit met betrekking tot de te verrichten diensten.
c. Alle diensten en werkzaamheden die zijn verricht voor het sluiten van een definitieve overeenkomst.
d. Alle overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2. Voorwaarden van opdrachtgevers van PRIMA BEVEILIGING die de opdrachtgevers op offertes van of overeenkomsten met PRIMA BEVEILIGING van toepassing verklaren/ willen verklaren, zijn niet van toepassing, tenzij PRIMA BEVEILIGING uitdrukkelijk schriftelijk met de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden instemt. Afwijkingen van deze voorwaarden of van de tussen PRIMA BEVEILIGING en opdrachtgever gesloten overeenkomst zijn uitsluitend van kracht indien deze door PRIMA BEVEILIGING schriftelijk zijn bevestigd.

3. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. PRIMA BEVEILIGING en opdrachtgever zullen dan in overleg treden om de nietig verklaarden of vernietigde bepalingen alsnog in de meest oorspronkelijke wijze te herschrijven.

OFFERTES

4. Aanbiedingen en offertes van PRIMA BEVEILIGING zijn slechts verbindend, indien deze schriftelijk zijn gedaan en door de cliënt schriftelijk zijn aanvaard.

5. De door PRIMA BEVEILIGING gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Aanvaarding van een offerte van PRIMA BEVEILIGING leidt tot een overeenkomst wanneer PRIMA BEVEILIGING een door de opdrachtgever gegeven opdracht schriftelijk heeft aanvaard.

6. Offertes gedaan door PRIMA BEVEILIGING zijn geldig voor de duur van maximaal 21 dagen, tenzij PRIMA BEVEILIGING en de opdrachtgever een ander termijn hebben afgesproken.

7. Verzoeken van de opdrachtgever tot het verrichten van diensten of uitvoeren van werkzaamheden, doen eerst een overeenkomst ontstaan, indien deze verzoeken door PRIMA BEVEILIGING schriftelijk zijn aanvaard.

8. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is PRIMA BEVEILIGING daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij PRIMA BEVEILIGING anders aangeeft.

9. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

DIENSTVERLENING

10. PRIMA BEVEILIGING verricht diensten specifiek gericht op het gebied van de bewaking en de beveiliging en een ander in de ruimste zin van het woord.

BRANCHE

11. PRIMA BEVEILIGING verricht uitsluitend diensten voor de horeca branche.